06 30 280 145 zachtehand@mail.com

Huisregels praktijk Zachte hand
Onderstaand treft u de huisregels aan zoals die gehanteerd worden door de pedicure en massagepraktijk Zachte hand te Harlingen.

Gedrag
Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Van de klanten wordt verwacht dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
De klant wordt verzocht 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak aanwezig te zijn. Later komen gaat ten koste van de totale behandeltijd.
Klanten die onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie (bijv diabetes bij pedicurebehandeling) kunnen voor behandeling geweigerd worden.
Mobiele telefoons graag op stil of beter nog uit. Hierdoor is er rust.
Roken in de behandelruimte is niet toegestaan.
Bij ongepast gedrag, dit naar oordeel van mijzelf, of het niet naleven van de algemene voorwaarden, zal de klant worden verzocht de praktijk direct te verlaten. Ook voor toekomstige behandelingen kan de klant geweigerd worden.

Professionaliteit
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt. Zonodig zal het advies voor doorverwijzing naar een arts worden gegeven. Vervolgbehandelingen zijn dan pas weer mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist oid dan kan de klant gevraagd worden met hem/haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelperiode toegestaan is. In een aantal gevallen zal aanpassing van de behandeling nodig zijn.
Uw persoonlijke en medische gegevens worden, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit verstrekt aan derden.

Erotische of sensuele massages worden niet gegeven. Indien de klant dit toch wil, zal dit altijd geweigerd worden.

Aansprakelijkheid
Voor aanvang van de (eerste) behandeling wordt een aantal vragen gesteld over uw sportieve en/of medische verleden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.
Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut o.i.d. dient u voor de aanvang van de behandeling mede te delen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie mbt lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Betaling
Alle prijzen van behandelingen (en producten) staan vermeld op de website. Prijswijzigingen zullen 60 dagen voor de ingangsdatum kenbaar worden gemaakt.
De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten meteen contant te voldoen.

Verhindering
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal een bedrag van 25 Euro aan de klant in rekening worden gebracht.

Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil voorleggen bij:

wat betreft pedicurebehandeling de geschillencommissie van ProVoet en wat betreft een massagebehandeling het NIBIG.

In die gevallen waarin de huisregels niet voorzien is het aan de eigenaar om te oordelen.