06 30 280 145 zachtehand@mail.com

Huisregels praktijk Zachte hand
Onderstaand treft u de huisregels aan die gebruikt worden door de pedicure en massagepraktijk Zachte hand in Harlingen.

 

Gedrag
Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ook van mijn klanten verwacht ik dat zij hier zorg voor dragen.
U wordt verzocht 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak aanwezig te zijn. Omdat het anders ten koste gaat van de behandeltijd.
Klanten die onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie (bijv diabetes bij pedicurebehandeling) kunnen voor behandeling geweigerd worden.
Mobiele telefoons graag op stil of beter nog uit. Hierdoor is er rust. Ook mag in de praktijk niet gerookt worden.
Bij ongepast gedrag, dit naar oordeel van mijzelf, zal u worden verzocht de praktijk direct te verlaten. Ook voor toekomstige behandelingen kan de klant geweigerd worden.

 

Professionaliteit
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik stoppen met de behandeling. Zonodig zal ik adviseren om contact met een arts op te nemen. Hierdoor is een volgende behandeling dan weer mogelijk, nadat uw arts hier akkoord voor geeft.
Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist dan ik u vragen met hem/haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelperiode toegestaan is.
Omdat uw persoonlijke en medische gegevens worden prive zijn, wordt dit nooit verstrekt aan derden.

 

Erotische of sensuele massages worden niet gegeven. Indien de klant dit toch wil, zal dit altijd geweigerd worden.

 

Aansprakelijkheid
Voor aanvang van de (eerste) behandeling wordt aan u een aantal vragen gesteld over uw sportieve en/of medische verleden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.
Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor de behandeling aan mij te vertellen.
Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie mbt lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Ook ben ik niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen die u heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Betaling
Alle prijzen van behandelingen (en producten) staan vermeld op de website. Prijswijzigingen zullen minimaal 60 dagen voor de ingangsdatum kenbaar worden gemaakt.
De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten meteen te voldoen.

 

Verhindering
In geval van verhindering hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk van u. Maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dient u dit door te geven aan mij. Als u hier niet aan voldoet, zal een bedrag van 25 Euro in rekening worden gebracht.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de behandeling of een product dan dit graag zo spoedig mogelijk melden. Uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking bij mij melden. Als uw klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klant het geschil voorleggen bij:

 

wat betreft pedicurebehandeling de geschillencommissie van ProVoet en wat betreft een massagebehandeling bij het NIBIG.

 

In die gevallen waarin de huisregels niet voorzien is het aan de eigenaar om te oordelen.